Ayetel Kürsi
Ayetlerin Efendisi:
Ayetel Kürsi
(Bakara 255. ayet)

Ayətəl Kürsü - Ayətül Kürsü

Ayətəl Kürsü, Bəqərə surəsinin 255-ci ayəsidir. Bu ayə üçün Peyğəmbər ayələrin Rəbbinə əmr etmişdir. Bir çox alim Ayətəl Kursinin fəzilətini vurğuladı. Hər axşam və səhər oxumaq bir vərdiş etmək məsləhətdir.

Ayətül Kürsü oxunuşu

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim
Əllahu la ilahə illa huvəl-həyyul-qəyyum, la tə`xuzuhu sinətuv vəla nəvm, ləhu ma fis səmavati və ma fil-ərz, mən zəlləzi yəşfəu indəhu illa bi iznih, yə`ləmu ma bəynə əydihim və ma xəlfəhum, və la yuhitunə bişəyim min ilmihi illa bima şaə, vəsiə kursiyyuhus-səmavati vəl-ərz və la yəuduhu hifzuhuma və huvəl-əliyyul-əzim. (Bəqərə - 255)

Ayətəl Kürsü Dinlə

Ayətəl Kürsi Dinlə

Mahir Maher al-Muaiqly (Kabe İmamı)

AbdulBaset AbdulSamad [Murattal]

Ayətül Kürsü Tərcüməsi:

Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. (Zatı və kamal sifətləri ilə hər şeyə qadir olub bütün kainatı yaradan və idarə edən, bəndələrini dolandıran və onların işlərini yoluna qoyan) əbədi, əzəli varlıq Odur. O nə mürgü, nə də yuxu bilər. Göylərdə və yerdə nə varsa (hamısı) Onundur. Allahın izni olmadan (qiyamətdə) Onun yanında (hüzurunda) kim şəfaət (bu və ya digər şəxsin günahlarının bağışlanmasını xahiş) edə bilər? O, bütün yaranmışların keçmişini və gələcəyini (bütün olmuş və olacaq şeyləri) bilir. Onlar (yaranmışlar) Allahın elmindən Onun Özünün istədiyindən başqa heç bir şey qavraya bilməzlər. Onun kürsüsü (elmi, qüdrət və səltənəti) göyləri və yeri əhatə etmişdir. Bunları mühafizə etmək Onun üçün heç də çətin deyildir. Ən uca, ən böyük varlıq da Odur!

Əlixan Musayev: Allah, Ondan başqa ilah yoxdur, (əbədi) Yaşayandır, (bütün yaratdıqlarının) Qəyyumudur. Onu nə mürgü, nə də yuxu tutar. Göylərdə və yerdə nə varsa, Ona məxsusdur. Onun izni olmadan Onun yanında kim havadarlıq edə bilər? O, (məxluqatın) gələcəyini və keçmişini bilir. Onlar Onun elmindən, Onun istədiyindən başqa heç bir şey qavraya bilməzlər. Onun Kürsüsü göyləri və yeri əhatə edir. Bunları qoruyub saxlamaq Ona ağır gəlmir. O, Ucadır, Uludur.

Ayətül Kürsü

Vasim Məmmədəliyev və Ziya Bünyadov tərcüməsi

(Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!) Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. (Zatı və kamal sifətləri ilə hər şeyə qadir olub bütün kainatı yaradan və idarə edən, bəndələrini dolandıran və onların işlərini yoluna qoyan) əbədi, əzəli varlıq Odur. O nə mürgü, nə də yuxu bilər. Göylərdə və yerdə nə varsa (hamısı) Onundur. Allahın izni olmadan (qiyamətdə) Onun yanında (hüzurunda) kim şəfaət (bu və ya digər şəxsin günahlarının bağışlanmasını xahiş) edə bilər? O, bütün yaranmışların keçmişini və gələcəyini (bütün olmuş və olacaq şeyləri) bilir. Onlar (yaranmışlar) Allahın elmindən Onun Özünün istədiyindən başqa heç bir şey qavraya bilməzlər. Onun kürsüsü (elmi, qüdrət və səltənəti) göyləri və yeri əhatə etmişdir. Bunları mühafizə etmək Onun üçün heç də çətin deyildir. Ən uca, ən böyük varlıq da Odur!

əl-Bəqərə surəsi 255-ci ayəsi mənaca tərcüməsi

(Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!) Allah, Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, əbədi Yaşayandır, bütün yaratdıqlarının Qəyyumudur. Onu nə mürgü, nə də yuxu tutar. Göylərdə və yerdə nə varsa, Ona məxsusdur. Onun izni olmadan Onun yanında kim havadarlıq edə bilər? O, məxluqatın gələcəyini və keçmişini bilir. Onlar Onun elmindən, Onun istədiyindən başqa heç bir şey qavraya bilməzlər. Onun Kürsüsü göyləri və yeri əhatə edir. Bunları qoruyub saxlamaq Ona ağır gəlmir. O, Ucadır, Uludur.

Ayətəl Kürsü oxumanın fəzilətləri:

Ayətəl kürsini oxuyan özünü güvən içinə alır. Cin şeytan və insan zərər verə bilməz.

Hər fərz namazını mütakip Ayətəl Kürsi oxuyan ikinci bir namaza qədər qorunmuş olar. Yatarkən oxuduğunda 2 mələk onu qorumaqla vəzifələndirilər.

Ayətəl kürsini oxumağa davam edən adama; ALLAH xeyirli və faydalı qapılar açar. Elm öyrədər. Gizli məlumatları və müalicə etmə yollarını öyrədir. Həm Zahiri həmdə Batini elm nəsib edər.

Ayətəl kürsini hər gün oxumağı adət halına gətirən adamın ALLAH keçmiş günahlarını bağışlayar. Oxuyan həm Tövhid həmdə Tilaveti yerinə yetirmiş olar. Bu da üstün bir zikr olar.

Ayətəl kürsini bir hacət və arzunun olması üçün oxumaq o işin olmasına vəsilədir. Bu ayəni oxumağa davam edən davamı nisbətində fayda görər.

Bu ayəni oxumağa ancaq Peyğəmbərlər sıddıklar və şəhidlər davam edər. Adam oxumağa davam etsə əxlaqı sehid və sıddiklar əxlaqına çatar.

Gecə yatarkən oxuyan özünü güvən içinə aldığı kimi ailəsini və qonşusunuda qoruyub güvən içinə alır.

Sıxıntılı anlarda Ayətəl Kürsü oxunsa çətinlik keçər. Təhlükə vəziyyətində oxunsa o təhlükədən qurtulunur.

Ayətəl kürsini 170 dəfə oxuyana Allah hər işində köməkçi olar. Çətinlik çəkməz. Kədərdən uzaq olar. İmkanı genişləndirir. Arzularına və istəklərinə qovuşar.

Gecə yatarkən oxuyan özünü güvən içinə aldığı kimi ailəsini və qonşusunu da qoruyub güvən içinə alır.

Rәvаyәt оlunub ki, kim yеddi gün dаn yеri sökülmәmişdәn qаbаq, hеç kәslә dаnışmаmış üzü qiblәyә dаyаnıb, оn bir dәfә "Аyәtul-kürsü”nü oxuyaraq iki iki әyn hәrfinin аrаsındа يشفع عنده bir şәхsin mәhbbәtinin qәsd еtsә о şәхs оnunlа dоst оlаr. Bu әmәl tәcrübә оlunmuşdur (Bu şәrtlә ki, оnun istәyi hаlаl olsun)

Həzrət Peygəmbər (s.a.v) buyurub:Hәr vахt "Аyәtul-kürsü”nü охunsа, оnun sаvаbını müsәlmаnlаrın qәbiristаnınа hәdiyyә еtsә, Аllаh-tәаlа mәşriq vә mәğrib әhlindәn оlmuş hәr şәхsin qәbrinә qırх nur sаlаr, оnlаrın qәbrini gеniş vә nurlu еdәr. Охuyаn şәхsә isә аltmış Pеyğәmbәrin (s) sаvаbını әtа еdәr vә hәrflәrin sаyı qәdәr mәlәk yаrаdаr ki, Qiyаmәt gününә qәdәr оnun tәrәfindәn Аllаhа tәsbih (Sübhәnаllаh) dеyәrlәr.

Hәzrәt Rәsulаllаh (s) buyurmuşdur:"Qurаn-Mәcid”dә nаzil оlmuş әn әzәmәtli аyә "Аyәtul-kürsü”dür. Hәr kәs оnu охusа, Аllаh-tәаlа iki mәlәyә әmr еdәr ki, növbәti gündә "Аyәtul-kürsü” охuyаnа qәdәr оnun yахşı әmәllәrini әmәl dәftәrindә yаzsınlаr vә pis işlәrini mәhv еtsinlәr.” Namazlardan sonra ayətül-kürsini oxumaq hədislərdə tövsiyə edilib. Rəvayətə görə, Peyğəmbər yatmazdan əvvəl ayətül-kürsi oxuyardı. Səfərə çıxmağa hazırlaşan adamın da ayətül-kürsi oxuması məsləhətdir. İmam Mühəmməd Baqir (ə) buyurub ki, ayətül-kürsini bir dəfə oxuyan adamın bu dünyadakı min dərdi və axirətdəki min çətinliyi aradan qalxar. Bu dünyadakı dərdlərin ən yüngülü – kasıblıq, axirətdəki çətinliklərin ən yüngülü isə qəbir əzabıdır. Deyilən faydaları əldə etmək üçün ayəni səmimiyyət və ixlasla oxumaq, mənası barədə düşünmək və Allaha təvəkkül etmək əsas şərtdir.

Diğer Sitelerimiz


© 2018 - 2019 Ayetel Kürsi. Tüm Hakları Saklıdır.
Bu site "Kuran Sitesi" tarafından hazırlanmıştır.
İletişim - Künye